ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 พ.ค. 60 กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสีกากี นักเรียน ชุดนักเรียน โครงการวันสำคัญ
09 มิ.ย. 60 กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
บริเวณโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกและภายในชุมชนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสุภาพ นักเรียน ชุดพละ โครงการโรงเรียนสุขภาวะ
24 มิ.ย. 60 ถึง 25 มิ.ย. 60 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างปูน
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสุภาพ นักเรียน ชุด พละ โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างปูน
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสุภาพสีขาวไว้ทุกข์ นักเรียน ชุดนักเรียน โครงการวันสำคัญ
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
สนามโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ / การแต่งกาย ชุดลูกเสือ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
12 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ชุดลูกเสือ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
27 ก.ค. 60 กิจกรรม Big Cleaning Day
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
28 ก.ค. 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดไว้ทุกข์สีขาวนวล / นักเรียน ชุดนักเรียน / ลูกเสือ-เนตรนารี ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
02 ส.ค. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 กิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดไว้ทุกข์สีขาวนวล / นักเรียน ชุด นักเรียน โครงการวันสำคัญ
22 ก.ย. 60 กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูสมบูรณ์ เสนานิมิต
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / ชุดสุภาพ โครงการวันสำคัญและโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร