ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 พ.ค. 60 กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสีกากี นักเรียน ชุดนักเรียน โครงการวันสำคัญ
09 มิ.ย. 60 กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
บริเวณโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกและภายในชุมชนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสุภาพ นักเรียน ชุดพละ โครงการโรงเรียนสุขภาวะ
24 มิ.ย. 60 ถึง 25 มิ.ย. 60 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างปูน
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสุภาพ นักเรียน ชุด พละ โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างปูน
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดสุภาพสีขาวไว้ทุกข์ นักเรียน ชุดนักเรียน โครงการวันสำคัญ
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
สนามโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ / การแต่งกาย ชุดลูกเสือ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
12 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ชุดลูกเสือ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
27 ก.ค. 60 กิจกรรม Big Cleaning Day
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
28 ก.ค. 60 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดไว้ทุกข์สีขาวนวล / นักเรียน ชุดนักเรียน / ลูกเสือ-เนตรนารี ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
02 ส.ค. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 กิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / การแต่งกาย ครู ชุดไว้ทุกข์สีขาวนวล / นักเรียน ชุด นักเรียน โครงการวันสำคัญ
05 ก.ย. 60 กิจกรรมฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพนักเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาดุก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาดุก ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1- ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก งานอนามัยโรงเรียน
12 ก.ย. 60 ถึง 13 ก.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเครือข่าย
โรงเรียนบ้านวังกระแส งานบริหารงานวิชาการ
18 ก.ย. 60 ถึง 20 ก.ย. 60 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษา "โรงเรียนปลอดขยะสัญจร" ระดับภูมิภาค
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขยะ ตามโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะสัญจร" ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560
ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1
22 ก.ย. 60 กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูสมบูรณ์ เสนานิมิต
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / ชุดสุภาพ โครงการวันสำคัญและโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร
25 ก.ย. 60 กิจกรรมการอบรมตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รักปลอดภัย ห่างไกลเอดส์ ปี 3 ประจำปี 2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลบ้านผึ้ง จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รักปลอดภัย ห่างไกลเอดส์ ปี 3 ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
27 ก.ย. 60 กิจกรรมคาราวานเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก/ชุดสุภาพ ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองนักเรียน สายชั้นปฐมวัย
28 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 กิจกรรมอบรมขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
03 ต.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครพนม เขต 1 งานบริหารงานวิชาการ
09 พ.ย. 60 ถึง 11 พ.ย. 60 กิจกรรมฉลาดรู้เรื่องเพศ โดย มูลนิธิ CCF
ห้องประชุมพลอยพีท โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มูลนิธิ CCF จังหวัดนครพนม /นักเรียนโครงการ CCF โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
20 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น งานบริหารงานวิชาการ
25 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก / โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก