ประวัติโรงเรียน

 

 

            โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  ที่ตั้ง หมู่ที่  22 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทร 042-560033 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่จำนวน 20 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา  Website :  http://www.bannongpladook.ac.th/ e-mail : nongpladookschool@hotmail.com 

            เดิมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก เคยเรียนที่โรงเรียนบ้านดงสว่าง ซึ่งห่างจากบ้านหนองปลาดุก 3.5 กิโลเมตร ครั้นเมื่อถึงฤดูฝนนักเรียนได้รับความลำบากมากทางเดินเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดฝนตกและถนนดินเป็นโคลน

            เมื่อ พ.ศ. 2523 ผู้ปกครองนักเรียนบ้านหนองปลาดุกได้ขอแยกนักเรียนที่เข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านดงสว่าง มาทำการสอนที่หมู่บ้านหนองปลาดุก เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวมุงด้วยหญ้าแฝก พื้นติดดินขึ้นใช้สำหรับเป็นที่เรียน
ทางราชการอนุมัติให้ นายทด สุขสอนนาน ครู โรงเรียนบ้านดงสว่าง มาสอนตามที่ชาวบ้านร้องขอและชาวบ้านหนองปลาดุกจำนวน 4 คน อาสาเป็นครูช่วยสอน เมื่อสิ้นฤดูฝนนักเรียนได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิม
 

            พ.ศ. 2524  ตำรวจตระเวนชายแดนได้เปิดโรงเรียน ตชด.ขึ้นที่บ้านหนองดู่ ตำบลโพนบก อำเภอท่าอุเทน ชาวบ้านหนองปลาดุก
จึงย้ายบุตรหลานของตนเองไปเรียน ต่อมาตำรวจตระเวนชายแดนได้แยกมาสอนที่บ้านหนองปลาดุกเป็นสาขาโรงเรียน ตชด. บ้านหนองดู่

            พ.ศ. 2528 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครพนม ได้รับจัดตั้งโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก และทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก มีนักเรียน 300 คน อาคารเรียนติดพิ้นดิน หลังคามุงหญ้าแฝก จำนวน 2 หลัง โต๊ะ เก้าอี้ 300 ชุด ที่ดินขอใช้จากกรมป่าไม้ เนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา โดยการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี มีแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี 500 คน นายฉลาด ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม เป็นประธาน โดยนายประดู่ สุวรรณไตรย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2428 สมาคมธุรกิจ
และ กอรมน. นำโดยพลโทจรวย วงค์สายัณห์ ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105 เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
8 ห้องเรียน งบประมาณ 1,500,000 บาท และได้ตั้งชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารรัตนโกเศศ” ประธานเปิดป้ายอาคารเรียนโดย
พลเอกมานะ  รัตนโกเศศ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2528 ต่อมา คุณวิมล  เตชะไพบูลย์ ร่วมกับพันเอกประจบ บุญนาค ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติราชการ

             วันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนนำร่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
มีผู้บริหารสถานศึกษาดังรายนาม ดังต่อไปนี้

            1.  นายสมบูรณ์  พรมชมพู         ตำแหน่ง  ครูใหญ่                  พ.ศ. 2526 - 2529

            2.  นายประคองศิลป์ เมืองซ้าย    ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่           พ.ศ. 2529 - 2540

            3.  นายดำรัส  นาโสม               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2540 - 2545

            4.  นายสังคม  พลเยี่ยม             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2545 - 2554

            5.  นายอภิเชษฐ  บุตรวร            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

 

            พ.ศ. 2554  ซื้อดินถมสระน้ำด้านหลังบริเวณข้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาดุก ไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียน (ทางราชการ) ปูกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์

            พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สร้างด้านหลังอาคารอเนกประสงค์และงบประมาณจากมูลนิธิ ซีซีเอฟ (CCF) ปรับปรุงโรงอาหาร

            พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิ ซีซีเอฟ (CCF) ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล และซื้อดินปรับพื้นที่หลังอาคารรัตนโกเศศ โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ

            พ.ศ. 2557 ปรับปรุงอาคารเรียนทาสีจำนวน 5 หลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มาปรับปรุงห้องสมุดเอก บุญนาค โดยงบธนาคารเอง โรงเรียนปรับภูมิทัศน์จัดสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนทุกหลัง และหน้าอาคารอเนกประสงค์ซื้อดินถมไหล่ทางคอนกรีตรอบโรงเรียนโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ

            พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ปูกระเบื้องอาคารมัธยมทั้งสองหลัง อาคารตึกอำนวยการซ่อมแซมหลังคาและปูกระเบื้องระเบียงอาคารรัตนโกเศศ ปูกระเบื้องห้องเรียนงบประมาณอนุมัติ 720,000 บาท จัดจ้างจำนวน 675,000 บาท

            พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยการเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 และ อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 รวมเป็นจำนวน 2 หลัง โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

            พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ สปช.308/28 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 จำนวน 1 หลัง โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

            ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีนักเรียนทั้งสิ้น 527 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 28 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู  25  คน ครูอัตราจ้างเงินรายได้สถานศึกษา 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการและนักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 2 คน