วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

        ภายในปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล พัฒนาความรู้
คู่คุณธรรม มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน บริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของชุมชน

 

พันธกิจ

        ภารกิจโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับตามความในมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บริหารจัดการโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีพัฒนาการทั้งสี่ด้านตามศักยภาพของตนเอง สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดก้าวไกลไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

เป้าหมาย

         ด้านปริมาณ

           1.  เด็กที่มีอายุ  4 ปีบริบูรณ์หรือย่างเข้าปีที่  5  ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย  อย่างน้อยร้อยละ 80

           2.  เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับหรือที่ผ่านการพัฒนาในระดับปฐมวัยแล้ว  ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

           3นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100

           4.  นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเรียนจบหลักสูตร ร้อยละ 90 ขึ้นไป

        ด้านคุณภาพ

           1.  เด็กปฐมวัย  ได้รับการพัฒนาร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

           2.  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบตามมาตรฐานช่วงชั้น 

           3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมทุกชั้น  ตามเกณฑ์ในแต่ละรายวิชาดังนี้

               3.1  วิชาภาษาไทย  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75

               3.2  วิชาคณิตศาสตร์   มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70

               3.3  วิชาวิทยาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 

               3.4  วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 

               3.5  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85

               3.6  วิชาศิลปะ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85

               3.7  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  85

               3.8  วิชาภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70

               3.9  นักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ  100

           4.  อัตราการซ้ำชั้นของนักเรียนทุกชั้น  ไม่เกินร้อยละ 1

           5อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ไม่เกินร้อยละ  10

           6นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

           7.  นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และการเขียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90

           8.  นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์ของกรมอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

           9สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ  85

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

     ยิ้มง่าย ไหว้งาม

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

     กีฬาพัฒนาชีวิต