หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
               โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
               หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  พุทธศักราช 2553   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ  ดังนี้
               1. ระดับการศึกษา กำหนดหลักสูตรเป็น  2 ระดับ  ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษา ดังนี้
                   1.1  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6)  การศึกษาระดับนี้ เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
                   1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ    
               2.  สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  พุทธศักราช 2553   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยองค์ความรู้ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่ม คือ
                   2.1   ภาษาไทย
                   2.2  คณิตศาสตร์
                   2.3  วิทยาศาสตร์
                   2.4  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                   2.5  สุขศึกษาและพลศึกษา
                   2.6   ศิลปะ
                   2.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                   2.8  ภาษาอังกฤษ
               3.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
                   3.1  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
                   3.2  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ
ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล
การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  พุทธศักราช 2553   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) ประกอบด้วย
                       3.2.1  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
                       3.2.2  กิจกรรมชุมนุม /ชมรม
                   3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ
               4. เวลาเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  พุทธศักราช 2553   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้
                   1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6)  ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
                   2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)  ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาคมีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง
ต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)