ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา
อนุบาล 1/1 11 6 17 นางสาวนิตยา  ภูชุม
อนุบาล 1/2 11 6 17 นางสาวนิตยา  ภูชุม
อนุบาล 2/1 15 9 24 นางเพ็ญนภา  คล่องแคล่ว
อนุบาล 2/2 16 8 24 นางสมไสว  ภักดีล้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 20 9 29 นางสวาสดิ์  ศรีบุญราษฎร์
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 21 8 29 นายนิรุทธิ์  อนุสุวรรณ
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 11 14 25 นางสาววิริยา  สุปัญญา
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 11 13 24 นางภรรัช  นุกูลกิจ
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 12 9 21 นายสมโภช  นนทอนันต์
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 14 9 23 นางสุภาวี  นุริศักดิ์
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 13 10 23 นางโสภาทิพย์  บุตระนา
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 14 12 26 นางสาวถวิล  บุญอาษา
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 15 8 23 นางอาภรณ์รัตน์  สุวรรณเทน
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 10 11 21 ว่าที่ ร.ต.จรูญศิลป์  ไพศาล
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 11 12 23 นางสุพัตรา  พ่อชมภู
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 9 11 20 ว่าที่ ร.ต.ปรีดา  ด่านลาพล
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 15 13 28 นางสาวพัชรา  สิกขา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 18 12 30 นายพัฒนา  ถาพร
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 17 14 31 นายสิทธิพงศ์  พงศ์สุภา , นางสาวชวารินทร์  แก้วบุตตา
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 13 13 26 นายทองสุข  อินสม , ว่าที่ ร.ต.ทนันชัย  เจริญรัตน์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 11 11 22 นายบุญคูณ  นุกูลกิจ , นางสาวสกุลณี  อ้อมณฑา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 7 21 นายธัมรงค์  ทรงพุฒิ , นายก้องหล้า  คนยืน
รวมจำนวนนักเรียน 302 225 527  
 
         
สรุปจำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม  
ระดับก่อนประถมศึกษา 53 29 82  
ระดับประถมศึกษา 161 126 287  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 88 70 158  
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 302 225 527