ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารงานวิชาการ
รายงานผลการประเมินนักเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 12
เครืองมือประเมินปฐมวัย ๑๑ มฐ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 613.72 KB 11
แบบประเมินประกันคุณภาพ มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 412.16 KB 16
แบบประเมินประกันคุณภาพ ประถม Word Document ขนาดไฟล์ 293.32 KB 10
หลักสูตรหน้าที่พลเมือง 10
หลักสูตรอังกฤษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 11
หลักสูตรการงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1014.17 KB 7
หลักสูตรศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 961.5 KB 6
หลักสูตรประวัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 895.71 KB 8
หลักสูตรสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 988.65 KB 13
หลักสูตรสังคม ๖๐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 972.93 KB 10
หลักสูตรวิทย์ ๖๐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 978.96 KB 7
หลักสูตรคณิต ๖๐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 966.25 KB 8
หลักสูตรภาษาไทย ๖๐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 9
รายงานประจำปี sar ปฐมวัย 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.83 MB 35
sar ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 48
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 43
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 31
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.21 MB 30
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 33
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.41 MB 33
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 31
หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ๒๕๖๐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 53
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.๖) RAR Archive ขนาดไฟล์ 424.98 KB 45
ใบแทน ปพ.๖ (ตย.มัธยม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.48 KB 36
ตย.หัวโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.25 KB 46
ปพ.5 (ประถม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 531.03 KB 60
ปพ.5 (มัธยม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.78 KB 59
ตารางนิเทศชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.95 KB 61
แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 180 KB 73
โครงการแผนงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.71 KB 82
ประกาศมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.4 KB 51
นโยบาย สพฐ. 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 39.51 KB 51
ตารางสอนของครูแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 50
ตารางการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 88.46 KB 43
ตารางการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 157.16 KB 45
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 367 KB 36
ตัวชี้วัดศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 643 KB 39
ตัวชี้วัดสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 501 KB 36
โครงสร้างเวลาเรียน ปรับปรุง 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 138.24 KB 55
งานบริหารงานงบประมาณ
โครงการแผนงานงบประมาณและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 21.86 KB 58
งานบริหารงานทั่วไป
โครงการตามแผนงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 28.83 KB 68
งานบริหารงานบุคคล
เอกสารเดินทางไปราชการและขอเบิกเงินโครงการอบรมครูแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 644.97 KB 35
โครงการแผนงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 57
งานข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 สามารถนำไปแก้ไขใช้ได้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.37 KB 4
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 (ห้ามแก้ไข) ข้อมูลคงที่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.37 KB 5
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 10 พ.ย. 2560 ห้ามแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.09 KB 46
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแบบละเอียด ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 235.9 KB 41
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแบบละเอียด ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.15 KB 64
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (ปัจจุบัน) ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 แก้ไขได้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.88 KB 67
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560 ห้ามแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.24 KB 68