ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารงานวิชาการ
โครงสร้างเวลาเรียน ปรับปรุง 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 138.24 KB 21
ตัวชี้วัดสุขศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 501 KB 3
ตัวชี้วัดศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 643 KB 4
ตัวชี้วัดการงานอาชีพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 367 KB 3
ตารางการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 157.16 KB 7
ตารางการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 88.46 KB 8
ตารางสอนของครูแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 10
นโยบาย สพฐ. 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 39.51 KB 10
ประกาศมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.4 KB 17
โครงการแผนงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.71 KB 33
แบบบันทึกการนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 180 KB 38
ตารางนิเทศชั้นเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.95 KB 29
ปพ.5 (มัธยม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.78 KB 13
ปพ.5 (ประถม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 531.03 KB 13
ตย.หัวโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.25 KB 7
ใบแทน ปพ.๖ (ตย.มัธยม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.48 KB 5
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.๖) RAR Archive ขนาดไฟล์ 424.98 KB 4
หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ๒๕๖๐ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 8
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 1
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.41 MB 1
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 1
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.21 MB 1
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 2
ข้อสอบอ่าน เขียน ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.49 MB 10
sar ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 2
รายงานประจำปี sar ปฐมวัย 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.83 MB 1
งานบริหารงานงบประมาณ
โครงการแผนงานงบประมาณและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 21.86 KB 15
งานบริหารงานทั่วไป
โครงการตามแผนงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 28.83 KB 19
งานบริหารงานบุคคล
โครงการแผนงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 15
เอกสารเดินทางไปราชการและขอเบิกเงินโครงการอบรมครูแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 644.97 KB 2
งานข้อมูลสารสนเทศ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560 ห้ามแก้ไข Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.24 KB 28
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 แก้ไขได้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.39 KB 17
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแบบละเอียด ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.15 KB 14