ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิเชษฐ บุตรวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน