บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850057454
อีเมล์ : middleman_th@hotmail.com
ที่อยู่ :
89 หมู่ 9 บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม / ช่างอุตสาหกรรม
2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม / ช่างอุตสาหกรรม
2549 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
2556 ปริญญาโท / ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12 ธันวาคม 2551 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สพท.อุบลราชธานี เขต 5 ครูผู้ช่วย
13 ธันวาคม 2553 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ครู คศ.1
5 มกราคม 2555 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ครู คศ.1
15 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ครู คศ.2
5 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
3 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Award