บุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850057454
อีเมล์ : middleman_th@hotmail.com
ที่อยู่ :
89 หมู่ 9 บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เครื่องราช : ตริตราภรณ์มงกุฎไทย, ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม / ช่างอุตสาหกรรม
2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม / ช่างอุตสาหกรรม
2549 ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
2556 ปริญญาโท / ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12 ธันวาคม 2551 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สพท.อุบลราชธานี เขต 5 ครูผู้ช่วย
13 ธันวาคม 2553 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ครู คศ.1
5 มกราคม 2555 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ครู คศ.1
15 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ครู คศ.2
5 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย
2 ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี หญิง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
4 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
5 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Award