บุคลากร

นายอภิเชษฐ บุตรวร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมบูรณ์ เสนานิมิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวถวิล บุญอาษา
ครู คศ.3

นางสวาสดิ์ ศรีบุญราษฎร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายบุญคูณ นุกูลกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายทองสุข อินสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายนิรุทธิ์ อนุสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสมโภช นนทอนันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ ร.ต.ทนันชัย เจริญรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ ร.ต.จรูญศิลป์ ไพศาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางภรรัช นุกูลกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพัชรา สิกขา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพัฒนา ถาพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสิทธิพงศ์ พงศ์สุภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชวารินทร์ แก้วบุตตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุภาวี นุริศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ ร.ต.ปรีดา ด่านลาพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเพ็ญนภา คล่องแคล่ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิริยา สุปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางโสภาทิพย์ บุตระนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอาภรณ์รัตน์ สุวรรณเทน
ครู คศ.2

นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุพัตรา พ่อชมภู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายก้องหล้า คนยืน
ครู คศ.1

นางสาวสกุลณี อ้อมณฑา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสมไสว ภักดีล้น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนิตยา ภูชุม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางเอมอร สีเทียวไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมัย ไล่กาง
นักการภารโรง