บุคลากร

นายอภิเชษฐ บุตรวร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมบูรณ์ เสนานิมิต
ครู คศ.3

นางสาวถวิล บุญอาษา
ครู คศ.3

นางสวาสดิ์ ศรีบุญราษฎร์
ครู คศ.3

นายบุญคูณ นุกูลกิจ
ครู คศ.3

นายทองสุข อินสม
ครู คศ.3

นายนิรุทธิ์ อนุสุวรรณ
ครู คศ.3

นายสมโภช นนทอนันต์
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.ทนันชัย เจริญรัตน์
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.จรูญศิลป์ ไพศาล
ครู คศ.3

นางภรรัช นุกูลกิจ
ครู คศ.3

นางสาวพัชรา สิกขา
ครู คศ.3

นายพัฒนา ถาพร
ครู คศ.3

นายสิทธิพงศ์ พงศ์สุภา
ครู คศ.3

นางสาวชวารินทร์ แก้วบุตตา
ครู คศ.3

นางสุภาวี นุริศักดิ์
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.ปรีดา ด่านลาพล
ครู คศ.3

นางเพ็ญนภา คล่องแคล่ว
ครู คศ.3

นางสาววิริยา สุปัญญา
ครู คศ.3

นางโสภาทิพย์ บุตระนา
ครู คศ.1

นางอาภรณ์รัตน์ สุวรรณเทน
ครู คศ.2

นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ครู คศ.3

นางสุพัตรา พ่อชมภู
ครูผู้ช่วย

นายก้องหล้า คนยืน
ครู คศ.1

นางสาวสกุลณี อ้อมณฑา
ครูผู้ช่วย

นางสมไสว ภักดีล้น
พนักงานราชการ

นางสาวนิตยา ภูชุม
ครูอัตราจ้าง

นางเอมอร สีเทียวไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมัย ไล่กาง
นักการภารโรง