บุคลากร

นายอภิเชษฐ บุตรวร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมบูรณ์ เสนานิมิต
ครู คศ.3

นางสาวถวิล บุญอาษา
ครู คศ.3

นางสวาสดิ์ ศรีบุญราษฎร์
ครู คศ.3

นายบุญคูณ นุกูลกิจ
ครู คศ.3

นายทองสุข อินสม
ครู คศ.3

นายนิรุทธิ์ อนุสุวรรณ
ครู คศ.3

นายสมโภช นนทอนันต์
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.ทนันชัย เจริญรัตน์
ครู คศ.3

นายธัมรงค์ ทรงพุฒิ
ครู คศ.3

นายก้องหล้า คนยืน
ครู คศ.1